Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 640 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 13 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе,Общинският съветреши:

  1. Дава съгласие „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД, ЕИК 117525838, да сключи договор за нисколихвен кредит в размер до 480 000  (четиристотин и осемдесет хиляди) лева за закупуване на медицинска апаратура компютърен томограф-скенер за диагностичната дейност на дружеството.
  2. Дава съгласие за обезпечаване на договора за кредит по т. 1 със залог, както следва: 

2.1. Първи по ред залог на оборудване, собственост на „СБАЛПФЗ д-р Димитър Граматиков-Русе“ ЕООД, с пазарна стойност не по-малко от 150 000 лв.;

2.2. Първи по ред залог по ЗОЗ на закупения със средства от кредита компютърен томограф;

2.3 Залог на вземания по сметките на лечебното заведение (вкл. резервна сметка) в БДСК за размера на кредита.

  • Упълномощава д-р Светослав Дачев Дачев – управител  на „СБАЛПФЗ д-р  Димитър Граматиков-Русе“ ЕООД, да подпише всички документи, изискуеми при сключване на договора за кредит и свързаните с него анекси относно ползването му, както и вписване в Централния регистър на особените залози за обезпечаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)