Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 640

РЕШЕНИЕ № 640
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, с чл. 11, ал.2, във връзка с ал1, т 2, т. 3 и ал.3 от Наредба №7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена( изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 2008 г.) на Министерство на образованието и науката, Общинският съвет реши:

 

1.      Разрешава паралелки с пълняемост под определения минимум и слети паралелки за учебната 2009 / 2010 г. на територията на Община Русе в следните училища:

 

Непълни и слети паралелки в общинските училища за учебната 2009 / 2010 г.

 
ОУ “Отец Паисий”, гр. Мартен
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2009 г.
VІІІ
17
1
324
Всичко
17
1
324
 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2009 г.
І
10
6
1944
ІІ
13
3
972
ІІІ
12
4
1296
ІV
14
2
648
V
13
5
1620
17
1
324
VІІ
15
3
972
VІІІ
17
1
324
Всичко
111
25
8100
 
ОУ “Отец Паисий”, с. Тетово
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2009 г.
ІІ
14
2
648
V
17
1
324
17
1
324
VІІІ
15
3
972
Всичко
63
7
2268
 
ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2009 г.
ІV
12
4
1296
11
7
2268
VІІІ
11
7
2268
Всичко
34
18
5832
 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2009 г.
І
12
4
1296
ІІІ
15
1
324
14
4
1296
VІІІ
10
8
2598
Всичко
51
17
5508
 
НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
брой по Наредба №7
Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2009 г.
І
15
1
324
ІІ +ІІІ
15
1
324
ІV
11
5
1620
Всичко
41
7
2268
 

ПУ “Петър Берон”, гр. Русе

Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2009 г.
ІІІ+ІV
10

VІ + VІІ

12
Всичко
 

СОУПНЕ “Фридрих Шилер”, гр. Русе

Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2009 г.
ХІ
14
4
1296
Всичко
14
4
1296
 
         ОУ “Г. С. Раковски”, с. Ново село
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2009 г.
І
11
5
1620
ІІ
12
4
1269
ІІІ +ІV
15
1
324
V
15
3
972
10
8
2598
VІІІ
17
1
324
Всичко
80
22
7128
 
 
СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ”, гр. Русе
Клас
Бр. ученици
Разлика до минималния
Брой по Наредба №7
Размер на допълнителни
средства в лв. до края
на 2009 г.
VІІІ
16
2
648
ІХ
16
2
648
Всичко
32
4
1296
 
 

2. На основание чл.26, ал.1 от ЗОБ утвърждава дофинансирането на маломерни и слети паралелки за учебната 2009/2010 година за периода 15 септември – 31 декември 2009 г. както следва:

 

ОУ “Отец Паисий”, гр. Мартен                                                    – 324 лв.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево                    – 8 100 лв.

ОУ “Отец Паисий”, с. Тетово                                                       – 2 268 лв.

ОУ “Христо Смирненски”, кв. Долапите                                  – 5 832 лв.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Николово                           – 5 508 лв.

НУ “Васил Априлов”, с. Хотанца                                                – 2 268 лв.

СОУПНЕ “Фридрих Шилер”, Русе                                             – 1 296 лв.                  

ОУ  “Г. С. Раковски”, с. Ново село                                              – 7 128 лв.

СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ”, Русе                  – 1 296 лв.

 
ОБЩА СУМА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ:                       34 020 лв.
 

3. Във връзка с т. 2 от решенията, считано от 15 септември 2009 г. бюджета на Община Русе се изменя както следва:

– увеличава бюджетния кредит във функция “Образование”, дейност 322 “Общообразоватилени училища” – дофинансиране §10-00 “Издръжка” с 34 020 лв.;

– намалява бюджетния кредит във функция “Разходи некласифицирани в други функции и дейнсоти” в местна дейност 998 “Резерв”, §97-00 – Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 34 020 лв.;

 4. Задължава кмета на Община Русе със Заповед да извърши корекция на бюджета по пълна бюджетна класификация.