Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 641 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане вх. № УТ-16-38/03.07.2017 г. от Иван Иванов Хаджииванов, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване /въздушна мрежа НН/ до ПИ 63427.150.520 в м. „Караманлийка“, землище на гр. Русе през ПИ 63427.150.737 с НТП „Пасище“ – общинска публична собственост по първи вариант на трасе.
2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)