Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 641 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  чл.137, ал.1, т.6 от ТЗ, чл.8, ал.1, т.1 и чл.10, ал.1, т.7 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за създаване на търговско дружество, както следва: Фирма/ Наименование на дружеството – лечебно заведение: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ПНЕВНО-ФИТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЕ – РУСЕ“ ЕООД

Форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност

Седалище и адрес на управление: Държава: България, област: Русе, Община Русе

Населено място: гр. Русе, п.к. 7002, ул. „Алея Лилия“ № 1

Управител: Д-р Светослав Дачев Дачев

Едноличен собственик на капитала: „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД, ЕИЮК/ПИК 117525838, Държава: България

Капитал: 5 000 лв.

Капиталът в размер на 5 000 (пет хиляди) лв., който се внася е под формата на парична вноска.

  • Упълномощава д-р Светослав Дачев Дачев – управител  на „СБАЛПФЗ д-р  Димитър Граматиков-Русе“ ЕООД да извърши действия и подпише всички необходими документи в изпълнение на горното решение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)