Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 642 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и изискванията за кандидатстване по процедура „Мерки за справяне с пандемията“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да участва като партньор на Министерството на здравеопазването за кандидатстване с проект по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Споразумение за партньорство с Министерството на здравеопазването за участие в проекта, да подготви и внесе необходимата документация и да подпише съответните документи, във връзка с кандидатстване и изпълнение на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)