Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 642

РЕШЕНИЕ № 642
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2009г. със сумата
31 433 лв.
1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 04 Приходи от продажба на услуги + 1 500 лв.
СОУ за европейски езици 217 лв.
ОУ Тетово 1 283 лв.
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи – 2 600 лв.
ОУ „Братя Миладинови” – 2 600 лв.
§ 37 02 Внесен данък върху приходи…. – 7 лв.
СОУ за европейски езици – 7 лв.
Взаимоотношения с ЦБ
§ 31 13 Целеви трансфери за капиталови разходи + 1 000 лв.
Помощи, дарения и др. получени от чужбина
§ 46 80 Капиталови дарения, помощи и др.суми от чужбина + 46 940 лв. Трансфери между бюджетни сметки
§ 61 02 Предоставени трансфери – 15 400 лв.
Национален филхармоничен оркестър 15 400 лв.
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г. + 31 433 лв.
РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Държавни дейности
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване” – Държавни дейности
Дейност 431 Детски ясли
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО + 85 000 лв.
§ 05 60 Здравно осиг.вноски + 32 000 лв.
§ 05 80 Вноски за доп.зад.осиг.от работодателя + 7 000 лв.
Всичко за дейност + 124 000 лв.
Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища
§ 05 51 Осиг.вноски от работодателя за ДОО – 124 000 лв.
Всичко за дейност – 124 000 лв.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 322 Общообразовтелни училища – дофинансиране
§ 10 15 Материали + 493 лв.
СОУ за европейски езици 210 лв.
ОУ Тетово 1 283 лв.
ОУ „Братя Миладинови” – 1 000 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 1 600 лв.
ОУ „Братя Миладинови” – 1 600 лв.
Всичко за дейност – 1 107 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”
§ 10 30 Текущ ремонт – 3 200 лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 759 Други дейности по културата
§ 10 20 Външни услуги – 15 400 лв.
Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет : – 19 707 лв.
КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби”
Дейност 122 Общинска администрация
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Проектиране и изграждане на вътрешна тоалетна в
НУ „В.Априлов” с.Хотанца (км. Хотанца) + 46 940 лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 Други дейности по благоустрояване”
§ 52 03 Придобиване на друго оборудване…
Обект: „ Фонтан – 1 бр. км. Мартен + 3 200 лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейноскт 738 Читалища
§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер
Обект:”Компютърна система читалище „Зора” + 1 000 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет + 51 140 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г. + 31 433 лв.