Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 643 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11,ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет- Русе за общинската собственост във връзка с раздел I, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, чл. 4, чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши::

I. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имоти – публична общинска собственост, разположени в:
1.1. Спортен комплекс „Ялта” гр. Русе – Заведение за обществено хранене без алкохол, с площ от 9 кв.м. на първия етаж на сграда представляваща тренировъчна зала „Ялта” с идентификатор 63427.2.4790.1.5 описан в АОС № 6205/31.03.2010г с начална месечна наемна цена 48,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.3 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
1.2. Обект намиращ се в ПИ с идентификатор 63427.1.59 на територията на Тенис кортовете в Парка на младежта на втория етаж в сграда с идентификатор 63427.1.59.1 представляващ заведение за обществено хранене с площ 40 кв.м описан в АОС № 1005/21.11.1996г. с начална месечна наемна цена 170,00 лв. без ДДС, определена съгласно Раздел I, чл.2, ал. 1, т.3 и ал. 3; Раздел ІІ. чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
II. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка I, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповед и сключи договор за наем с лицата спечелили публичния търг.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)