Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 644 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, по Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион“, Специфична цел 1.1 „Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T“ в рамките на втория етап на Третата покана за проектни предложения по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.
2. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране от 2% от общо допустимите разходи на Водещия партньор по проекта (Община Русе).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)