Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 644 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №18/03.06.2021 г. на КОС, Общинският съвет реши:

           1. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроени недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

           1.1.  Поземлен имот с идентификатор 63427.5.923 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Панагюрище“ №46, с площ от 321 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, с номер по предходен план: 2443, предмет на Акт №6383/20.12.2010 г. за частна общинска собственост, вписан под №179, том 40, вх. рег. №16946/28.12.2010 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена 68 460,00 лева (шестдесет и осем хиляди четиристотин и шестдесет лева), без дължими данъци и такси.

           1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.5.924 по КККР на град Русе, с административен адрес град Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Вискяр планина“ №8, с площ от 278 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, с номер по предходен план: 2444, предмет на Акт №6384/20.12.2010 г. за частна общинска собственост, вписан под №168, том 40, вх. рег. №16945/28.12.2010 г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена 60 700,00 лева (шестдесет хиляди и седемстотин лева), без дължими данъци и такси.

         Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия тръжната процедура участник – купувач за съответния имот. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)