Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 644 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 13/19.04.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за извършване на продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на ПИ с идентификатор 51679.503.135, находящ се в местността „Дрибак 6” в землището на с. Николово, с площ 491 кв.м., предмет на акт № 6940/25.03.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 135, том 11, н.д. 2142, дв. вх. регистър № 4740, вх. № 4786/01.04.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе на Маргарита Каменова Семерджиева, Ивайло Иванов Семерджиев и Виктория Иванова Янкова в качеството на наследници на Иван Семерджиев, срещу заплащане на сумата в размер на 450,00 лв. (четиристотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)