Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 645 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 3 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

Определя за продажба 3 % /три процента/ от общия брой на жилищата – 1592 броя, включени в списъците по чл. 12, ал. 1, т. 1  от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, а именно 48 броя общински жилища за продажба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)