Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 645 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 9/18.12.2012 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ИПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-636/27.03.2013 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план-изменение план за регулация на кв. 22 по регулационния план на град Мартен, Общински съвет реши:

1. Да се продаде терен от улична регулация, общинска собственост с площ 39 кв. м., приобщен югоизточно към УПИ XІІ-716, след заплащане на Община Русе цена в размер на 546,00 лв. (петстотин четиридесет и шест лева) и дължимите ДДС, данъци и такси на Ангел Иванов Ангелов.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)