Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 646 Прието с Протокол № 25/19.09.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Валоризация на общото местно и европейско нематериално наследство чрез културни пространства“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“
2. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране от 2% от общо допустимите разходи на Водещ партньор по проекта (Община Русе).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)