Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 646 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 6, ал. 1 от Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет-Русе

  1. Приема Списък на спортните обекти, собственост на Община Русе /Приложение № 1/, неразделна част от настоящото решение.
  2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г., приета с Решение № 404/25.02.2021 г. на Общински съвет-Русе, в част IV „Описание на имотите за управление и разпореждане“, т. 8 „Прогнозен списък на спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС“, с добавянето на нови т. 2, 3, 4, 5 и 6.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение № 1

СПИСЪК

По чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, във вр. с чл. 6, ал. 1 от Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, на спортните обекти-общинска собственост,

за които Община Русе предвижда да бъдат отдадени под наем, съгласно ЗФВС и ППЗФВС


по
ред
АОСНаименование
на общинския имот
Ред за отдаване под наем
1.№ 5408/2008 г.Открит плувен басейн с площ от 312 кв. метра, в поземлен имот с идентификатор 63427.1.280, с площ 2 056 кв. метра, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Локомотив“, ул. Цветница № 6По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
2.№ 6205/2010 г.Футболно игрище с размери 36 м. на 22 м. и игрище за плажни спортове с размери 36 м. на 24 м., помощен терен за футбол, на територията на Спортен комплекс „Ялта“, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.2.4790, с площ от 77 515 кв. метра, на улиците Щип, Драва и КавалаПо реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
3.№ 8096/2016 г.Сграда с идентификатор 63427.7.771.5, със застроена площ от 496 кв. метра-масивна, едноетажна, с предназначение: Сграда за образование, представляваща спортен салон, построена през 1968 г., разположена в застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес в гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ № 2, с площ от 15 895 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: За обект комплекс за образование, а съгласно действащият регулационен план на гр. Русе, представляващ част от УПИ I-3-Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване в кв.  535, Източна промишлена зона;  По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
4.№ 6332/2010 г.Плувен комплекс, разположен върху терен с идентификатор 63427.1.58, с площ 12 209 кв. метра, заедно с построените в него сгради и съоръжения, както следва: -спортен басейн с площ 1250 кв. метра и изградената към него кула за скокове във вода; – басейн за спортна топка с площ 660, 60 кв. метра; – басейн със свободна форма с площ от 600 кв. метра; – детски басейн с площ 250 кв. метра; 1. Сграда 63427.58.1, със застроена площ 112 кв. м, брой етажи 1, предназначение-друг вид обществена сграда; 2.  Сграда 63427.58.2, със застроена площ 34 кв. м, брой етажи 1, предназначение-друг вид обществена сграда; 3. Сграда 63427.58.3, със застроена площ 34 кв. м, брой етажи 1, предназначение-друг вид обществена сграда; 4. Сграда 63427.58.4, със застроена площ 34 кв. м, брой етажи 1, предназначение-друг вид обществена сграда; 5. Сграда 63427.58.5, със застроена площ 34 кв. м, брой етажи 1, предназначение-друг вид обществена сграда; 6. Сграда 63427.58.6, със застроена площ 234 кв. м, брой етажи 1, предназначение-друг вид обществена сграда; 7. Сграда 63427.58.7, със застроена площ 141 кв. м, брой етажи 1, предназначение-друг вид обществена сграда; 8. Сграда 63427.58.8, със застроена площ 62 кв. м, брой етажи 1, предназначение-друг вид обществена сграда; 9. Сграда 63427.58.9, със застроена площ 5 кв. м, брой етажи 1, предназначение-друг вид обществена сграда;            По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28
5.№ 6924/2013 г.Спортна сграда, с идентификатор 63427.3.231.1, едноетажна, масивна, със застроена площ от 669 кв. метра, разположена в ПИ с идентификатор 63427.3.231, с площ 1 243 кв. метра, по кадастралната карта на гр. Русе, находяща се на адрес: гр. Русе, ул. Адмирал Рождественски № 42, в кв. Западна промишлена зонаПо реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)