Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 646

РЕШЕНИЕ № 646
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Раздел II, т. 1 и Раздел III, т. 2 от Правилник за организация и дейност на ОП „Пътно поддържане и сигнализация”, Общинският съвет реши:

1. Променя наименованието на ОП „Пътно поддържане и сигнализация” в ОП „Комунални дейности”. Промяната на наименованието да се отрази в Правилника за организация и дейност на общинското предприятие, структурата и план-сметката на същото.
2. Допълва предмета на дейност на ОП „ППС” с ново изречение, както следва: „Обслужване на зоните за кратковременно платено паркиране, приети с решения на Общински съвет – Русе”, считано от 01.10.2009 г.
3. Увеличава общата численост на персонала на ОП „ППС” с 49 щатни бройки, като същата от 96,5 става на 145,5. Увеличението да се счита от 01.10.2009 г.
4. Увеличава бюджета на ОП „ППС”, със сумата 65 600 лв. за сметка на планираните кредити по функция „Общински държавни служби”, дейност 122 – Общинска администрация – Дофинансиране – трудови разходи 20 000 лв. и функция „Разходи некласифицирани в други функции”, дейност 998 „Резерв” § 97 00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 45 600 лв.
5. Задължава Кмета на Община Русе със заповед да извърши корекция на бюджета по пълна бюджетна класификация.