Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 647 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

   На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и извлечение от Протокол №20/16.08.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програмаза управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2021 г. с продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-44 в кв. 73, с площ 987 кв.м.,отреден за жилищно застрояване, съгласно регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Ясна поляна“ №30, предмет на АЧОС №10259/21.07.2021 г., вписан под №134, том 24, н.д. 4997, вх.рег. №8754 от 26.07.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 23 065,00 лева, без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-44 в кв.73, с площ 987 кв.м., отреден за жилищно застрояване, съгласно регулационния план на с. Сандрово, Община Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес: с. Сандрово, Община Русе, ул. „Ясна поляна“ №30, предмет на АЧОС №10259/21.07.2021 г., вписан под №134, том 24, н.д. 4997, вх.рег. №8754 от 26.07.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Борислав Илиев Бояджиев, срещу заплащане от купувача на цена в размер на 23 065,00 лв. без дължими данъци и такси.       

Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

         30% от постъпленията от продажбата на посочения поземлен имот да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)