Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 647 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Протокол № 13/19.04.2013 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявление за закупуване на общински имот, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., както следва: поземлен имот с идентификатор 63427.146.69, представляващ земеделска земя в землището на град Русе, местността „Хаджигенова чешма”, с площ 1 235 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт № 6941/28.03.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 177, том 11, н.д. 2182, дв. вх. регистър № 4807, вх. № 4882/02.04.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1110,00 лв. (хиляда сто и десет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.146.69, представляващ земеделска земя в землището на град Русе, местността „Хаджигенова чешма”, с площ 1 235 кв.м., начин на трайно ползване-за земеделски труд и отдих, четвърта категория при неполивни условия, предмет на акт № 6941/28.03.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 177, том 11, н.д. 2182, дв. вх. регистър № 4807, вх. № 4882/02.04.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 1110,00 лв. (хиляда сто и десет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)