Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 647

РЕШЕНИЕ № 647
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21 ал.1 т.9 ЗМСМА,чл.270 ал.1 и ал. 2 от Търговския закон и чл.10 ал.1 т.2 от Наредба № 9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Въвежда нова т. 1 със следното съдържание: „Т.1 Приема годишния финансов отчет за 2008 г. на „Инвеститорски контрол” ЕООД.”
2. Сегашните точки 1 и 2 променят номерацията си и стават съответно т.2 и т.3.