Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 648 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №21/20.09.2021 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за придаваемо място по улична регулация, Общински съвет реши:

            1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 12 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №993 – ул. „Баба Тонка“, село Басарбово, Община Русе, приобщен към УПИ XV-517 в кв. 49 по регулационния план на село Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, с прогнозна цена в размер на 317,00 лева (триста и седемнадесет лева), без дължими данъци и такси.

           2. Обявява придаваем терен от 12 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №993 – ул. „Баба Тонка“, село Червена вода, Община Русе, придаван към УПИ XV-517 в кв. 49 по плана на село Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, за частна общинска собственост.

           3. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 12 кв.м. по улична регулация от поземлен имот №993 – ул. „Баба Тонка“, село Басарбово, Община Русе, приобщен към УПИ XV-517 в кв. 49 по регулационния план на село Басарбово, ЕКАТТЕ 02796, Община Русе, на Пламен Йорданов Радев, след заплащане на Община Русе цена в размер на 317,00 лева (триста и седемнадесет лева) и дължимите данъци и такси.

           30% от постъпленията от продажбата на посочения придаваем терен да се използват за дейности, съответно посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА.

           4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)