Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 648

РЕШЕНИЕ № 648
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 ЗМСМА, чл. 270 ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон и чл.10 ал.1 т. 2 от Наредба № 9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема крайния ликвидационен баланс на „Чистота – Русе” ЕООД.
2. Приема доклада на ликвидатора.
3. Освобождава ликвидатора от длъжност и отговорност.
4. Задължава ликвидатора да заяви заличаване на „Чистота – Русе” ЕООД от Търговския регистър.