Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 649 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

РЕШЕНИЕ № 649
Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 ЗОС, чл. 8, ал.1, ал.9 и ал.10 ЗОС, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление за закупуване на имота и извлечение от протокол № 9/18.12.2012 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 6933 от 13.03.2013 г., находящ се в в землището на с. Николово, местност „Дрибак 6″, представляващ имот № 503.10 с площ 493 кв.м. по кадастралния план на местност „Дрибак 6”, с. Николово, с прогнозен приход от продажба му в размер на 450 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот № 503.10 с площ 493 кв.м. в землището на с.Николово, местност „Дрибак 6″, предмет на АОС № 6933/13.03.2013 г. вписан с вх.рег.4600/28.03.2013г., под №12, том 11, дв.вх. 4535, н.д.2017 в АВп, при начална тръжна цена 450,00 лв., без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)