Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 649

РЕШЕНИЕ № 649
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА и чл. 270 и чл.266 ал. 2 от Търговския закон Общинският съвет реши:

1. Приема началния баланс при ликвидация на „Градски транспорт” ЕООД.
2. Допълва Решение № 581 на Общинския съвет, прието с Протокол № 29/11.06.2009 г. с нова точка 5 със следното съдържание”: „т.5 Определя срок за приключване на ликвидация на „Градски транспорт” ЕООД шест месеца от момента на вписване началото на ликвидацията.”