Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 65 Прието с Протокол № 4/25.01.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 42, ал. 1, т. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 2 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, съобразно Решение №125/02.05.2023 г., постановено по адм. дело №297/2022 г. от Административен съд – Русе, Общинският съвет реши:

Определя пазарна цена в размер на 76 144 лв. (седемдесет и шест хиляди сто четиридесет и четири лева), без дължимите данъци и такси (които са за сметка на купувача), на жилищен имот, описан в т. 5.38 от Решение №877 по протокол №32/19.04.2023 г. на Общински съвет – Русе, а именно:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.4.210.5.3 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ АПАРТАМЕНТ „А“ /3/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива: 1, със застроена площ от 61,28 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 5,85 кв.м. и 4,309% ид. части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“ №4, блок „Маргаритка“, вход 1, етаж 2, обект на АЧОС №10420/24.03.2022 г., вписан по надлежния ред в Службата по вписвания – Русе, определен за продажба в полза на С. Й. И.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)