Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 65

РЕШЕНИЕ № 65
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36, ал.3, т.1а и чл. 36а, ал. 2 т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Увеличава капацитета на Дом за деца, лишени от родителски грижи “Надежда” – Русе, с 10 бройки .
Увеличава персонала на дома с 8 бройки, както следва: социален работник – 1; логопед – 1; специален педагог – 1; възпитатели – 2; помощен персонал – 3;
С това местата за потребители стават общо – 75, персонал – 44 бройки.
Средствата за издръжка и заплати се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на ОбС до Регионалната дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – МТСП, София, за увеличаване капацитета и числеността на персонала на ДДЛРГ “Надежда” – Русе.