Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 650 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4 ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Допълва Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2017 г., приет с Решение № 414/19.01.2017 г. – Приложение № 2, с точка 2.12: „Самостоятелен обект в сграда, представляващ търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, идентификатор 63427.2.2959.1.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка две/, състоящ се от търговска зала и склад, заемащ югоизточната част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.2.2959.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2959, с маза с площ 34 кв.м. и 63,20 % /шестдесет и три цяло и двадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС №7132/14.01.2014 г.“
2. Открива процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда, представляващ търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв.м. /седемдесет и четири квадратни метра/, идентификатор 63427.2.2959.1.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка две/, състоящ се от търговска зала и склад, заемащ югоизточната част от едноетажна масивна сграда с идентификатор 63427.2.2959.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.2959, с маза с площ 34 кв.м. и 63,20 % /шестдесет и три цяло и двадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата, предмет на АОС №7132/14.01.2014 г.
3. Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)