Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 650 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 32 от Закона за собствеността, Общинският съвет реши:

Оправомощава Кмета на Община Русе, да участва в събрание на съсобствениците за имот, с адрес гр. Русе, ул. „Никола Палаузов” № 13 (ъгъла на ул. „Никола Палаузов” и ул. „Придунавски булевард”), което ще се проведе на 24.06.2013г., като гласува „за” отдаване под наем на съсобствения имот чрез провеждане на търг по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане за разполагането на обект по чл. 56 от Закона за устройство на територията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)