Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 650

РЕШЕНИЕ № 650
Прието с Протокол № 31/10.09.2009 г.

На основание чл.21, ала.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.10, ала.1, т.5 и чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 9 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Освобождава от длъжност и отговорност управителя на „Общински пазари” ЕООД Айдън Демирджиев, считано от 21.09.2009 г.
2. Избира за временно изпълняващ длъжността управител на „Общински пазари” ЕООД Кунчо Славов Кунчев – зам.-управител на дружеството, считано от 21.09.2009 г. до провеждане на конкурс за избор на управител.
3. Задължава Кмета на Община Русе в срок до 3 месеца да внесе предложение за провеждане на конкурс за нов управител на „Общински пазари” ЕООД.