Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 651 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за учредяване безвъзмездно право на управление на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – Русе, БУЛСТАТ: 1210825210143, върху самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.5669.1.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес на обекта гр. Русе, ул. „Ангел Кънчев“ №1, етаж 1, с площ от 90 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност, брой нива: 1, заедно със 3,74% идеални части от общите части на сградата, предмет на АПОС №10269/11.08.2021 г., вписан под №152, том 27, Н.Д.5652, ДВР 9652, вх. №9793/16.08.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, за срок от 5 (пет) години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)