Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 651 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1, ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба №1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление вх. №ОИ-10-42/04.08.2017 г. и извлечение от Протокол №20/12.09.2017 г. на КОС, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., с недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС № 8367 от 30.08.2017 г., находящ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №76, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1823, с площ 384 кв.м. по Кадастралната карта на гр. Русе, с прогнозен приход от продажба му в размер на 20 900,00 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински имот в гр. Русе по ул. „Йосиф Цанков“ №76, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1823, с площ от 384 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, съгласно КККР на гр. Русе, предмет на АОС №8367/30.08.2017 г., вписан под №144, том 27, н.д. 5526, дв.вх.12024 с вх. №12220 от 04.09.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна цена 20 900,00 лв. /двадесет хиляди и деветстотин лева/, без дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)