Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 651 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 56 и 57 от ЗУТ, Общински съвет- Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 на Общински съвет – Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. „Видео стени и екрани” са съоръжения, информиращи чрез видеоизображения.”
2. Досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така:
„8. „Други видове външна реклама” – рекламни балони; реклама, осъществявана във въздуха, разпространявана от летателни апарати, притежаващи необходимите удостоверения за летателна годност съгласно нормативните изисквания; със специализирани рекламни автомобили; върху превозни средства; промоции, изложения и други видове външна реклама на територията на Община Русе.”
§ 2. Чл. 5 се изменя така:
„Чл. 5. Преди одобряване от Главния архитект на Община Русе на проекти за разполагане на РИЕ върху покриви, калкани и други части на сградите в лошо техническо или физическо състояние, главният архитект предлага на Кмета на общината да се предприемат действия по чл. 195 и следващите от ЗУТ” .
§ 3 . В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „чл. 55, ал. 3 от ЗЗ” се заменят с „чл. 55 от Закона за здравето и чл. 35 от Закона за тютюна и тютюневите изделия”.
2. В ал. 3, т. 1 думите „чл. 33 и чл. 34 от ЗЗППТ” се заменят с „чл. 32 и чл. 33 от Закона за защита на конкуренцията”.
§ 4. Заглавието на Раздел III се изменя така: „Външна и други видове реклама”
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите ,,светещи касети”се заличават.
2. Ал. 5 се изменя така:
„(5) реклама върху общински терени с кампаниен характер – промоции, изложения, раздаване на рекламни материали, листовки и други видове, с изключение на предизборна агитация, осъществявана при условията и реда на глава VIII от Изборния кодекс.”
3. Ал. 8 се изменя така:
„(8) реклама от въздух, включваща полети на летателни апарати, притежаващи необходимите удостоверения за летателна годност съгласно нормативните изисквания, за разпространяване на рекламни съобщения, за изписване на знаци в небето, за теглене на плакати и/или флагове, както и за други публични представяния във въздуха.”
§ 6. В чл. 11 се създава нова т. 13:
„13. върху други места, рекламирането на които изрично е забранено със закон или наредба”
§ 7. Заглавието на раздел ІV се изменя така: „РИЕ – афишни колони, информационни табла, видео стени и екрани”.
§ 8 . В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за поставяне на безплатни афиши и съобщения на гражданите или за обществени културни, спортни, хуманитарни и други обществени прояви. Съобщения се поставят само на определените за това места – афишни колони, информационни табла, видео стени, екрани и други информационни съоръжения”.
2. Създават се нови алинии 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Местата за разполагане на съобщенията се определят със заповед на Кмета на Община Русе.
(3) Афишните колони, обществените информационни табла, видео стени и екрани се поставят съгласно Наредба № 7 на Общински съвет – Русе.
(4) При разполагането на съобщения, плакати и други информационни материали не трябва да се закриват други материали, преди завършване на проявата, за която съобщават.
(5) На информационно табло и афишна колона се поставят информационни материали за стоки, услуги и/или дейност на едно юридическо или физическо лице на не повече от една трета от площта на таблото или колоната.
(6) Възложители, организатори и изпълнители на мероприятие, за което съобщението информира, са длъжни да премахнат съобщението и да приведат обекта /мястото/ в първоначален вид, при условие, че съобщението не е поставено на определените за това места”.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Надпис, закрепен върху сграда или съоръжениe е неразделна част от архитектурния облик на сградата или обекта и се одобрява с проект. Той може да оформя издатина на фасадата на сградата или стената на обекта не повече от 0.25 м.”
2. Създава се нови алинеи 2 и 3:
(2) За надпис, залепен или изписан върху витрина на обект не се изисква одобряване на проект. Същият трябва да отговаря на изискванията на наредбата.
(3) Надписи и други видове РИЕ, за които не се изисква одобряване на проект следва да са безопасно осигурени и съобразени с изискванията на наредбата. Отговорни за редовността и безопасността на надпис и РИЕ по смисъла на тази наредба са ползвателите на обектите, за които са предназначени.”
§ 10. Заглавието на раздел VI се изменя така: „Рекламни информационно-указателни табели и тотеми”.
§ 11. Чл. 19 се изменя така:
„Чл. 19. Преносими информационно-указателни табели до 3 /три/ кв.м и височина до 1,50 м, могат да се поставят върху тротоара, в близост до търговския обект, чието местонахождение указва, след представяне на проектна документация.”
§ 12. Навсякъде в наредбата абревиатурата „УТ”, „ТСУ” и „дирекция „УТ” се заменят с “Дирекция ,,Устройство на територията и контрол по строителството””.
§ 13. Заглавието на раздел VII се изменя така: ,,Флажни рекламни материали”.
§ 14. Чл. 28 се изменя така:
„Чл. 28. Върху превозни средства може да се постави реклама чрез табели, надписи и емблеми, ако те не са в противоречие с действащите нормативни актове.”
§ 15. Чл. 29 се изменя така:
„Чл.29. (1)Рекламна дейност със специализирани рекламни автомобили или с такива, пригодени за извършване на рекламна дейност, се осъществява на територията на Общината след одобряване на проект от Главния архитект на общината.
(2) За извършване на рекламната дейност по определен маршрут, включващ забранени за движение на ППС улици, следва същият да бъде одобрен от кмета на общината, след съгласуване от Комисията по организация безопасността на движението.
(3) Рекламната дейност със специализирани рекламни автомобили или с такива, пригодени за извършване на рекламна дейност има кампаниен характер.”
§ 16. Чл. 30 се изменя така:
„Чл. 30. „Специализирани рекламни автомобили” и такива, пригодени за извършване на рекламна дейност, са автомобили с високоговорители, с поставени рекламни макети върху тях. В случаите, когато същите са с видоизменена конструкция и обем, е необходимо да притежават удостоверения от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” за изменение в конструкцията на регистрирано ППС. ”
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Рекламно-информационни елементи се разполагат на територията на Община Русе по реда за поставяне на преместваеми обекти, съобразно Глава ІІ и Глава ІV от Наредба № 7 на Общински съвет – Русе, въз основа на одобрена проектна документация и уредени вещни права от компетентните органи и издадени разрешения за поставяне. Разрешенията за поставяне се издават след:”
2. В т. 1.1 последните две изречения се заличават.
3. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Не се издава разрешение за поставяне за РИЕ с площ до 3 /три/ кв. м и тези по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 5 и 8.”
§ 18. Навсякъде в наредбата думата ,,Молби” се заменя с ,,Искания”.
§ 19. В чл. 32 досегашните алинеи от 1 до 12 се заличават и се създават нови алинеи от 1 до 6, както следва:
,,(1) До Главния архитект на Община Русе се подават искания за одобряване на проекти и схеми за разполагане на следните видове РИЕ:
• надписи, закрепени върху сгради и съоръжения;
• рекламни елементи върху калкани на сгради;
• видео стени и екрани;
• реклама върху временни строителни огради и строителни обекти;
• информационно-указателни табели над 3 /три/ кв.м.;
• фирмени тотеми;
• всички видове РИЕ над 3 /три/ кв.м.
• (2) До ОП „Русе арт” се подават искания за разполагане на следните видове РИЕ:
• информационно-указателни табели до 3 /три/ кв.м.;
• флажни рекламни материали /транспаранти и хоругви/;
• специализирани рекламни автомобили и рекламни шествия;
• разлепване на афиши и плакати;
• всички видове РИЕ под 3 /три/ кв.м.
(3) До кмета на Община Русе се подават искания за „други видове външна реклама” – рекламни балони; реклама, осъществявана във въздуха, разпространявана от летателни апарати, притежаващи необходимите удостоверения за летателна годност съгласно нормативните изисквания; промоции, изложения и други видове външна реклама с кампаниен характер на територията на Община Русе.
(4) Договорите за наем за РИЕ над 3 /три/ кв.м., разположени на общински терен, се сключват с кмета на общината, след приключване на процедурите по чл. 16 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе.
(5) Договорите за право на поставяне на РИЕ под 3 /три/ кв.м., флажни рекламни материали и други видове външна реклама по чл. 2, ал. 8, разположени на общински терен, се сключват с директора на ОП „Русе арт”.
(6) Цената на правото на поставяне се внася в приход на Общината в размерите установени от Наредба № 16 на Общински съвет – Русе”.
§ 20. Навсякъде в наредбата ,,Главния експерт по градски дизайн и реклама” се заменя с ,,Главния архитект на Община Русе”
§ 21. Навсякъде в наредбата абревиатурите ,,ОП”КАРЕ” и ОП”КАРЕ- Община – Русе” се заменя с ,,ОП “Русе арт””.
§ 22. В чл. 33, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. Скица на имота, договор за наем, документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие на собственика на имота, сградата или съоръжението, където ще се разполагат РИЕ;
2. Проектна документация;
3. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписвания или друг документ за регистрация.”
§ 23. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. проектна документация , включваща: художествен проект, снимки, фотомонтаж и други;
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписвания или друг документ за регистрация.”
§ 24. В чл. 35 думите “и чл. 34” се заличават.
§ 25. В чл. 38 думите „ал. 7, ал. 8 и ал. 9” се заменят с ,, ал. 1”
§ 26. В чл. 46, т. 2 и 3 се изменят така:
“2. Съгласува и одобрява проектите за РИЕ по чл. 2 над 3 кв.м”
3. Издава разрешения за поставяне на РИЕ или прави отказ, в срок от 14 /четиринадесет/ дни от депозиране на комплектованите материали.”
§ 27.Чл. 48 и чл. 49 се отменят.
§ 28. В чл. 50 последното изречение се заличава.
§ 29. В чл. 51 думите „зам.кмета по териториално развитие и строителство” се заменят с “зам.-кмета по устройство на територията”.
§ 30. Навсякъде в наредбата “Звено „КОРС”” се заменя със „СЗ „КООРС””.
§ 31. § 2 от „Преходни и заключителни разпоредби” се изменя така:
„Цялостната схема на РИЕ с площ над 3 /три/ кв.м. се одобрява от Общински съвет – Русе.”
§ 32. В Наредба № 16 на Общински съвет – Русе се правят следните изменения:
1. В чл. 59, ал. (1), т. 44.2, букви „И” и „К” се отменят.
§33. Създава се нов Параграф 10 в ПЗР на Наредба № 12- „§10.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 12, приета с решение № 651 по протокол № 27 от 20.06.2013 г. на ОбС- Русе влиза в сила от 01.07.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)