Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 652 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 30 от Наредба № 1 на ОбС Русе за общинската собственост, Заявление вх. №ОИ-10-36/28.07.2017 г. и извлечение от Протокол №20/12.09.2017 г. на КОС, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС №7156 от 28.01.2014 г., находящ се в в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2″, представляващ имот №503.2149 с площ 550 кв.м. по плана на новообразуваните имоти на местност „Дрибак 1,2”, с. Николово, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 2600,00 лева.
2.Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на земеделска земя, представляваща имот №503.2149 с площ 550 кв.м.р с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих, пета категория, намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2″, поподащ в територия по §4 ПЗР към ЗСПЗЗ, предмет на АОС №7156/28.01.2014 г., вписан под №113, т. 3, н.д. 490, дв.вх. 1058, вх. №1057 от 04.02.2014 г. по описа на Службата по вписвания в гр. Русе., при начална тръжна цена 2 600,00 лв., без дължими, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)