Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 652 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните данъци и такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:
§ 1. В чл.59, ал.1, т.29.2, буква „а” и „б” се изменят така:
а/ летен период (01.04. до 31.10.) – 50,00 лв. на час
б/ зимен период (01.11 до 31.03) – 65,00 лв. на час
§ 2. Чл.59, ал.1, т. 48 се изменя така: „Концерти на общински духов оркестър от 20 мин. до един час”.
§ 3. В чл. 59, ал.1, след т.48 се създава нова точка 48а „Концерти на общински духов оркестър с продължителност над един час се тарифират отново по установения ред и такси за всеки следващ час.”
§4. Създава се нов Параграф 23 в ПЗР на Наредба № 16 – „§23.Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 16, приета с решение №652 по протокол № 27 от 20.06.2013 г. на ОбС- Русе влиза в сила от 01.07.2013 г.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)