Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 653 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

           На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-17/15.02.2021г. и извлечение от Протокол №19/01.07.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

           1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор: 63427.150.362 – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, с площ от 544 кв.м., отреден за земеделски труд и отдих, попадащ в територия по § 4  ПЗР на ЗСПЗЗ, землището на град Русе, местност „Караманлийка“ по Кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Русе, Община Русе, предмет на Акт №10099/27.05.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №92, т. 16, вх. рег. №5836/03.06.2021 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 14 416,00 лева, без данъци и такси.

          2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор: 63427.150.362 – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя, с площ от 544 кв.м., отреден за земеделски труд и отдих, попадащ в територията по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ,  землището на град Русе, местност „Караманлийка“ по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Русе, Община Русе, предмет на Акт №10099/27.05.2021 г. за частна общинска собственост, вписан под №92, т. 16, вх. рег. №5836/03.06.2021 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 14 416,00 лева, без данъци и такси.

       Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

       Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)