Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 653 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-01-4/23.08.2017 г. и извлечение от Протокол №20/12.09.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-1665 в кв.106,с площ 666 кв.м., съгласно плана на гр. Мартен, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес: гр. Мартен, Община Русе, ул. „Тулча“, предмет на АЧОС №4144/19.02.2004 г., вписан под №170, том V, н.д. 1135, парт.№320, вх.рег.№2097 от 20.02.2004 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 9 600,00 лева.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-1665 в кв.106,с площ 666 кв.м., съгласно плана на гр. Мартен, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), с адрес: гр. Мартен, Община Русе, ул. „Тулча“, предмет на АЧОС №4144/19.02.2004 г., вписан под №170, том V, н.д. 1135, парт.№320, вх.рег.№2097 от 20.02.2004 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Милко Колев Маринов на цена от 9 600,00 лева, без включени дължими данъци и такси.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)