Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 653 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският съвет реши:

І. ПРИХОДИ – Местни дейности
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
§2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” +730.00лв.
Всичко неданъчни приходи +730.00лв.

ТРАНСФЕРИ
§6102 „Предоставени трансфери” -13 197.00лв.
Всичко трансфери -13 197.00лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ МЕСТНА ДЕЙНОСТ -12 467.00лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА -12 467.00лв.

ІІ. РАЗХОДИ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ„Общи държавни служби”
Дейност 122 „Общинска администрация”
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Климатична система стая 307,стая209, зала 2 и стая №3/ +2 800.00лв.
Всичко за дейност +2 800.00лв.
Всичко за функция +2 800.00лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 Целодневни детски градини и ОДЗ „Снежанка”
§1015 „Материали” -2 155.00лв.
§1020 „Външни услуги” -7 000.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Пожароизвестителна система” 1 бр. +12 533.00лв.
§5205 „Придобиване на стопански инвентар”
Обект „Комбинирано детско съоръжение” 1 бр. -3 378.00лв.
Всичко за дейност 0лв.
Всичко за функция 0лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 524 „Домашен социален патронаж”
§5204 „ Придобиване на транспортни средства”
Обект „Автомобил – ДСП” 1 бр. +1 500.00лв.
Всичко за дейност +1 500.00лв.
Всичко за функция +1 500.00лв.

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§1015 „Материали” – 10 450.00лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Ъглошлайф моторен за асфалт – комплект с количка” 2 бр. +6 600.00лв.
Обект „Ъглошлайф моторен за асфалт” 1бр. + 1 950.00лв.
Обект „Уред за обдухване” 2 бр. +1 900.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.

Дейност 619 „ Други дейности по жил.строителство, благоустройството и регионалното развитие”
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”
Обект „Изграждане на детска площадка бл. Жерав и бл. Лебед- ПР” -1 500.00лв.
Об.„Изграждане на козирка над официалната ложа на градския стадион в Русе и възстановяване на част от бетонови трибуни”-248 388лв. в т.ч. ППР за 15 000лв.+6 388.00лв.
Об. „Благоустрояване на кв. Чародейка, блок 305 – СМР” -6 388.00лв.
Всичко за дейност -1 500.00лв.

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите на околната среда”
§1020 „Външни услуги” -2 800.00лв.
Всичко за дейност -2 800.00лв.

Дейност 623 „Чистота”
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Обект „Гребло за ринене” +800.00лв. §1016 „Вода, горива, ел.енергия” -800.00лв.
Всичко за дейност 0.00лв.
Всичко за функция -4 300.00лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 759 „Други дейности по културата”
§1098 „Други некласифицирани разходи”
Партида „Проекти в областта на изкуството и културата” -9 493.00лв.
Партида „Международен музикален фестивал „Сцена край реката” -6 000.00лв
Всичко за дейност -15 493.00лв.
Всичко за функция -15 493.00лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката” Младежки дом
§0202 ”Др. възнаграждения за персонала по извънтр. правоотношения” +768.00лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО” +28.00лв.
§0560 „Здравно осигурителни вноски от работодател” +19.00лв.
§0580 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател” +11.00лв.
§1020 „Външни услуги” +1 470.00лв.
Всичко за дейност +2 296.00лв.
Всичко за функция +2 296.00лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ -13 197.00лв.

ІІІ. РАЗХОДИ – Държавни дейности дофинансирани с общински приходи
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 739 „Музеи и художествени галерии” – Художествена галерия
§1020 „Външни услуги” +230.00лв.
§1098 „Други некласифицирани разходи” + 500.00лв.
Всичко за дейност +730.00лв.
Всичко за функция +730.00лв.
ВСИЧКО РАЗХОДИ – ДОФИНАНСИРАНЕ +730.00лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА -12 467.00лв.

ІІІ- ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

РЕЗЕРВ НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ОБИФ – §0098 -92 000.00лв.

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

Об.„Изграждане на козирка над официалната ложа на градския стадион в Русе и възстановяване на част от бетонови трибуни”-248 388лв. в т.ч. ППР за 15 000лв. +92 000лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)