Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 654 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС;  чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, протокол № 21 от 20.09.2021г. на Комисия по общинска собственост и искане с вх.№04-41-9/25.08.2021г., Общински съвет-Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи както следва:

1. Сграда с идентификатор 63427.83.63.1 – Спален блок №1, намираща се в област Русе, община Русе, гр. Русе, административен адрес: бул. Тутракан № 100, функционално предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, брой етажи 4, с избен етаж, със застроена площ 623 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост 6766/08.10.2012г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под №92, том 37, дв.вх.рег. 13057, н.д. 7411, вх.№13427/15.10.2012г.

2. Сграда с идентификатор 63427.83.63.2 – Спален блок №2, намираща се в област Русе, община Русе, гр. Русе, административен адрес: бул. Тутракан № 100, функционално предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, брой етажи 4, с избен етаж, със застроена площ 622 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост 6767/08.10.2012г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под №125, том 37, дв.вх.рег. 13121, н.д. 7442, вх.№13428/15.10.2012г.,

на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ – МВР, БУЛСТАТ 129010125, с административен адрес на самостоятелните обекти: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, Източна промишлена зона, местност „Слатина“, бул. „Тутракан“ №100, за срок от 10 /десет/ години.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)