Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 654 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-39/03.08.2017 г. и извлечение от Протокол №20/12.09.2017 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:
1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г. за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2901 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 740 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а съгласно регулационния план на гр. Русе – УПИ II-2302 – За обществено обслужваща сграда, в кв. 593, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Хербст“ №30, предмет на АЧОС №8378/30.08.2017 г., вписан под №143, том 27, н.д. 5525, ДВР 12022, вх.рег.№12219 от 04.09.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 42 500,00 лв.
2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.4.2901 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 740 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, а съгласно регулационния план на гр. Русе – УПИ II-2302 – За обществено обслужваща сграда, в кв. 593, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Хербст“ №30, предмет на АЧОС №8378/30.08.2017 г., вписан под №143, том 27, н.д. 5525, ДВР 12022, вх.рег.№12219 от 04.09.2017 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна цена 42 500,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от спечелилия търга.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)