Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 654 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка счл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.27 ал.1 от Постановление № 1 от 09 януари 2013 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450 от 18.02.2013 г. – Приложение № 17, както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”
Дейност 122 «Общинска администрация»
1. Отпада:
Юлияна Иванова Ряпова – старши експерт – билети, поради преминаване на друга длъжност
2. Включва се:
Ани Стоянова Иванова – старши експерт – билети
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ”
Дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”
1. Включва се:
Цветомира Руменова Йорданова – временно изпълняващ длъжността Директор на ОДЗ „Райна Княгиня” гр. Мартен – билети.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)