Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 655 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №9/18.08.2016 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложние за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-2080/07.08.2017 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 63427.10.1902 в кв. 154 по плана на кв. „Средна кула“, град Русе, Общински съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 18 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-1902 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе на Васил Недялков Петков, след заплащане на Община Русе цена в размер на 360,80 лева (триста и шестдесет лева и осемдесет стотинки) и дължимите данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)