Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 656 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.“ с продажбата на следните общински поземлени имоти:

            1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, квартал 13, образуван от имоти 176 и 190 по ПУП-ПУР, ИПУР, ПР, ИПР на с.о. ДЗС на гр. Русе, Община Русе, ЕКАТТЕ:63427, отреден за жилищно застрояване, а по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.11.241 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 516 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Централна“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, граници и съседни имоти: 63427.11.240; 63427.11.242; 63427.11.216. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6276/ 22.07.2010 г., вписан под №135, том 23, н. д. 4925, вх. рег. №10036 от 25.08.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 20 186,00 лева (двадесет хиляди сто осемдесет и шест лева), без данъци и такси.

            1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) V, квартал 13, образуван от имот 190 по ПУП-ПУР, ИПУР, ПР, ИПР на с.о. ДЗС на гр. Русе, Община Русе, ЕКАТТЕ:63427, отреден за жилищно застрояване, а по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.11.242 по кадастралната карта и кадастралните регистри гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 511 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Централна“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.11.241, 63427.11.240, 63427.11.239, 63427.11.238, 63427.11.216. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6277/ 22.07.2010 г., вписан под №99, том 21, н. д. 4446, вх. рег. №9235 от 05.08.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 19 990,00 лева (деветнадесет хиляди и деветстотин и деветдесет лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните общински поземлени имоти:

            2.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, квартал 13, образуван от имоти 176 и 190 по ПУП-ПУР, ИПУР, ПР, ИПР на с.о. ДЗС на гр. Русе, Община Русе, ЕКАТТЕ:63427, отреден за жилищно застрояване, а по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.11.241 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 516 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Централна“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, граници и съседни имоти: 63427.11.240; 63427.11.242; 63427.11.216. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6276/ 22.07.2010 г., вписан под №135, том 23, н. д. 4925, вх. рег. №10036 от 25.08.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 20 186,00 лева (двадесет хиляди сто осемдесет и шест лева), без данъци и такси.

            2.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) V, квартал 13, образуван от имот 190 по ПУП-ПУР, ИПУР, ПР, ИПР на с.о. ДЗС на гр. Русе, Община Русе, ЕКАТТЕ:63427, отреден за жилищно застрояване, а по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.11.242 по кадастралната карта и кадастралните регистри гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 511 кв.м., намиращ се в гр. Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Централна“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.11.241, 63427.11.240, 63427.11.239, 63427.11.238, 63427.11.216. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6277/ 22.07.2010 г., вписан под №99, том 21, н. д. 4446, вх. рег. №9235 от 05.08.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 19 990,00 лева (деветнадесет хиляди и деветстотин и деветдесет лева), без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)