Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 656 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №13/17.01.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложние за придаваемо място по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-1356/08.06.2017 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ XI-64 и УПИ XVI-1739 в кв. 5 по плана на град Мартен, Община Русе, Общински съвет реши:
1. Да се продаде терен, общинска собственост, представляващ придаваема част от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVI-1739 в кв. 5 по регулационния план на град Мартен, Община Русе на Миглена Димитрова Петрова и Иван Йорданов Иванов, след заплащане на Община Русе цена в размер на 500,00 лева (петстотин лева) и дължимите данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)