Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 656 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.21,ал.1 т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-18/15.04.13 от Венелин Иванов Рачев, управител на „РЕФ“ЕООД, Общинският съвет реши:

1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 63427.32.13 и изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.31.18 по кадастралната карта на гр. Русе, находящи се в местността „Новите лозя“;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 63427.32.13, като се промени предназначението на земята от земеделско в жилищно и се обедини в един имот със съседния поземлен имот с идентификатор 63427.31.18 и изменение на плана за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.31.18 по кадастралната карта на гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)