Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 657 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. № ОИ-10-73/26.05.2021 г. и извлечение от Протокол №20/16.08.2021г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. с продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен ПИ с идентификатор 63427.7.101 по КККР на гр. Русе, с площ от 276 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-203, в квартал 651Д, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Юндола“ №23, предмет на Акт за частна общинска собственост  №7734/25.02.2016 г., вписан под №47, том 6, н.д. 1084, ДВР 2224, вх. №2267 от 29.02.2016г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 52 908.00 лева без включени дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен ПИ с идентификатор 63427.7.101 по КККР на гр. Русе, с площ от 276 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване, а съгласно действащия регулационен план на гр. Русе представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-203, в квартал 651Д, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Юндола“ №23, предмет на Акт за частна общинска собственост  №7734/25.02.2016 г., вписан под №47, том 6, н.д. 1084, ДВР 2224, вх. №2267 от 29.02.2016г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Мартин Евгениев Василев на цена от 52 908.00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)