Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 657 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №14/20.02.2017 г. на Комисията по общинска собственост, скица за придаваеми места по улична регулация, във връзка със Заповед №РД-01-989/02.05.2017 г., изменена със Заповед №РД-01-1415/19.06.2017 г. на Кмета на Община Русе за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ XVIII-1131 и УПИ XIX-1132 в кв. 5 по плана на село Басарбово, Община Русе, Общински съвет реши:
1. Да се продадат терени, общинска собственост, представляващи придаваеми части по улична регулация от ул. „Захари Стоянов“, село Басарбово, Община Русе, с площи от 17 кв.м. и 6 кв.м. на Иван Рачев Даскалов и Пенка Иванова Игнатова, които да бъдат приобщени, както следва:
– към УПИ XVIII-1131 в кв. 5 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе се придадат 17 кв.м. по улична регулация от ПИ №956 – ул. „Захари Стоянов“, село Басарбово, след заплащане на Община Русе цена в размер на 237,00 лева (двеста тридесет и седем лева), без дължими данъци и такси от Иван Рачев Даскалов.
– към УПИ XIX-1132 в кв. 5 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе, се придадат 6 кв.м. по улична регулация от ПИ №956 – ул. „Захари Стоянов“, село Басарбово, след заплащане на Община Русе цена в размер на 102,00 лева (сто и два лева), без дължими данъци и такси от Пенка Иванова Игнатова.
Дължимите данъци и такси са за сметка на купувачите.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)