Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 657 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС, Общинският съвет реши:

1. Приема да бъде изградена велосипедна алея от град Русе до Лесопарк „Липник”.
2. При изготвянето на Бюджет на Община Русе за 2014 година да се предвидят средства за възлагане на предпроектни проучвания за изграждане на велосипедната алея по т. 1 от настоящото решение, които да приключат до края на 2014 г.
3. Възлага на общинска администрация въз основа на резултатите от предпроектните проучвания да изготви предложение за реализацията на проекта, което да бъде представено на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)