Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 658 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост и Протокол №21/20.09.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съветреши:

Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на пристройка, на един етаж, без подземно ниво, с размери 7,85м./4,25м. и разгъната застроена площ 33,36 кв.м., към сгради – частна собственост с идентификатори 63427.4.638.6 и 63427.4.638.5 по КККР на гр. Русе, в УПИ II-за жилищно строителство, търговия и озеленяване, кв. 645, ж.к. „Дружба 3“, гр. Русе, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.640 по КККР на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, кв. „Дружба 3“, ул. „Стоян Михайловски“, в полза на Николай Петков Петков, съобразно предвижданията на одобрения от Гл. архитект на Община Русе инвестиционен технически проект, срещу заплащане на цена в размер на 6070,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от суперфициара.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)