Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 658 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета, чл. 15, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, във връзка с чл. 43 ал.3 от ПМС № 1/09.01.2013г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013г. предвид изложените основания, общинският съвет реши:

Разкрива 10 /десет/ нови групи в целодневни детски градини, както следва в:
1. Детска градина, изградена по проект „СВЕТИЛНИК” – 4 групи;
2. ЦДГ „Радост”- филиал на ул. „Д.Корсаков” № 5 – 2 групи;
3. Новопостроена детска градина в кв. „Дружба” – 4 групи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)