Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 658

Прието с Протокол № 32/08.10.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 и ал.3, във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общинският съвет реши:

1. Обявява имоти, представляващи земеделски земи, за имоти публична общинска собственост и ги вписва в регистъра на имотите – публична общинска собственост, както следва:

  № по ред   Населено място   Имот №   Местност   Категория   Площ/дка
1. Тетово 000080 Голямата кория Трета 8,325
2. Тетово 000089 Голямата кория Трета 3,411
3. Тетово 000101 Голямата кория Трета 3,922
4. Семерджиево 000086 Банга Трета 3,005
5. Семерджиево 000079 Банга Трета 35,303

2. За имотите по точка първа да се съставят актове за публична общинска собственост.