Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 659 Прието с Протокол № 26/14.10.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 и ал. 4, и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 42, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и Протокол №21/20.09.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на пристройка, с размери 4,00/10,25 м и разгъната застроена площ от 41,00 кв.м. към съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 63427.6.166.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе в поземлен имот с идентификатор 63427.6.166 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, описан в АЧОС №10271/18.08.2021 г., в полза на ЕТ ОБРЕТЕНОВ И СИЕ – ВЕНЕЛИН ОБРЕТЕНОВ, ЕИК 827130862, съобразно предвижданията на одобрения от Гл. архитект на Община Русе инвестиционен проект, срещу заплащане на цена в размер на 4 770,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на суперфициара.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)