Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 659 Прието с Протокол № 26/19.10.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; във връзка с чл. 8, ал. 1 от ЗОС; чл. 3, ал. 1 от ЗЖТ; чл. 14, ал. 2, т. 1 и чл. 18, ал. 1, т. 1 от Наредба № 49/05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за изменение на КВС с корекция на имотните граници на общински имоти, намиращи се в землището на с. Червена вода, като засегнатите части от посочените общински имоти, върху които са разположени обекти на железопътната инфраструктура и прилежащите към тях съоръжения се нанесат към имот № 000385 – публична държавна собственост, с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за жп линия/за жп гара, спирка, находящ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, както следва:
1. Имот № 000237 с площ 55,068 дка, мест. „Гьола“, предмет на АЧОС № 5228/14.11.2007 г. Засегната площ в размер на 21,537 дка.
2. Имот № 000474 с площ 29,974 дка, мест. „Боклоджа“, предмет на АЧОС № 5265/03.12.2007 г. Засегната площ в размер на 6,469 дка.
3. Имот № 000773 с площ 7,638 дка. Засегната площ в размер на 0,386 дка.
Обща площ от имотите – частна общинска собственост, която ще бъде присъединена към имот № 000385 – публична държавна собственост е в размер на 28,392 дка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)